Thứ bảy, 20/1/2018
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE

lapduan_hotline

HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
TAG
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  • TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN

  • SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • TƯ VẤN XÂY DỰNG

Danh mục Môi Trường
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ?

   Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Nội dung chính của báo cáo này bao gồm:

·       Các nguồn gây tác động môi trường ;

·       Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường;

·       Kết luận và kiến nghị.

2. Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.

 

giám sát môi trường

 

3. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ :

·       3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.

·       6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

 4. Mô tả công việc của lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

-  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án, khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội liên quan đến dự án

-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

-  Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng.

-  Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

-  Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và  con người xung quanh khu vực dự án.

-  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự  cố.

-  Đề xuất phương án quản lý, dự  phòng, xử lý nước  thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

-  Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường quận huyện).

5. Các bước thực hiện

5.1. Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án

-  Thông tin liên lạc : Giới thiệu về Công ty (địa chỉ, điện thoại, email..)

 

-  Địa điểm hoạt động : Mô tả vị trí khu đất – diện tích khuôn viên của cơ sở (có kèm theo bản vẽ), xác định quy mô đầu tư xây dừng công trình/hạng mục công trình (có kèm theo bản vẽ), mô tả đặc điểm, tính chất của hạ tầng kỹ thuật của khu vực đặt cơ sở.

 

-  Tính chất và quy mô hoạt động : xác định loại hình công ty đang hoạt động và công nghệ đang áp dụng, xác định quy mô hoạt động – công suất hoạt động (liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc theo tình trạng hoạt động).

 

-  Nhu cầu nguyên nhiên liệu : nói rõ nhu cầu về nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động, phương thức cung cấp nguyên nhiên liệu, nhu cầu và nguồn cung cấp điện nước cho nhà máy hoạt động.

 

5.2. Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường

 

5.2.1 Đánh giá thực trạng diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

 

Xác định các nguồn tác động gây ảnh hường đến môi trường như :

 

•    Nguồn phát sinh nước thải

 

•    Nguồn gây ô nhiễm không khí

 

•    Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

•    Nguồn phát sinh tiếng ồn và đo rung

 

5.2.2 Đánh giá thực trạng diễn biến nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

 

Xác định các nguồn gây tác động như :

 

•    Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói mòn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển

 

•    Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm

 

•    Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn

 

•    Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học.

 

•    Và các nguồn gây tác động khác…

 

5.2.3 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

 

Mô tả khát quát công nghệ giảm thiểu và xử lý, đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý đang áp dụng :

 

•    Đối với nước thải

 

•    Đối với khí thải

 

•    Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

•    Đối với tiếng ồn và độ rung

 

•    Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

 

5.2.4 Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trường

 

Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh, ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo.

 

Cần phải lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

 

Định kì đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy

 

hại, tiếng ồn, độ rung và các chỉ tiêu khác) lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần. Các thông số như :

 

•    Nước thải : lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5945:2005 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp, TCVN 6772:2000 Tiêu chuẩn

 

nước thải sinh hoạt.

 

•    Khí thải : lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5939:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, TCVN 5940:2005 Tiêu

 

chuẩn khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ.

 

•    Chất thải rắn và chất thải nguy hại : thống kê lượng thải, mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ, đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

 

•    Tiếng ồn và độ rung : đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5949:1998 Quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng

 

và dân cư, TCVN 6962:2001 Quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư.

 

Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước, tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng/lần :

 

•    Môi trường không khí xung quanh : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5937:2005 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, TCVN 5938:2005 Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc

 

hại trong môi trường xung quanh.

 

•    Môi trường ven bờ : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5942:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, TCVN 5943:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

 

•    Môi trường nước ngầm : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5941:1995 Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

 

Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố như : xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói mòn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển, Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, Xâm nhập mặn, xâm

 

nhập phèn, Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học, Và các nguồn gây tác động khác…Tấn suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

giám sát môi trường

 

5.3. Kết luận và kiến nghị

 

- Nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá trình hoạt động của cơ sở.

 

- Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của cơ sở (các nội dung không đạt và đạt), nếu không đạt thì phải nêu rõ nguyên nhân.

 

- Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục và thời han khắc phục.

 

- Cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn  và quy chuẩn môi trường

 

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật

 

- Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

6. Xem các dự án giám sát môi trường mà chúng tôi đã thực hiện được

 

7. Các văn bản pháp luật liên quan

-  Công văn số 3105/TNMT-QLMT về hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ.

-  Luật bảo vệ môi trường 2005.

-  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

-  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.   

-  Và một số văn bản pháp luật liên quan khác ứng với từng dự án.

6. Các dán vlập báo cáo giám sát môi trường định kỳ mà chúng tôi đã thực hiện

STT

Dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư

Cơ quan phê duyệt

1

Dự án "Công ty Sakai Chemical"

Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương

Công ty Sakai Chemical Việt Nam

Ban quản lý KCN Bình Dương

2

Dự án "Khu cao ốc văn phòng Tân Hoàng Minh"

Quận 3, TPHCM

Công ty TNHH TM DV KS Tân Hoàng Minh

Sở TN&MT TPHCM và UBND Quận 3

3

Dự án "Nhà máy chế biến nông sản Phước Hưng; Nhà máy sơ chế cao su Bàu Non, Nhà máy sơ chế cao su Phong Phú, Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc"

TX Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty CP Cao Su Thống Nhất

Sở TN&MT TX Bà Rịa, Vũng Tàu

4

Dự án: Nhà máy sản xuất cống cọc bê tông Hồng Lĩnh

Quận 7, TP.HCM

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh

Sở Tài Nguyên Môi trường TPHCM và UBND Quận 7

5

Dự án: Khách sạn Thời Đại Mới

Quận 3, Tp.HCM

Công ty TNHH TM Vũ Tân

Sở TN&MT TPHCM và UBND Quận 3

6

Dự án: Nhà máy sản xuất ống thông đo pH

KCX Tân Thuận, Quận 7

Công ty TNHH Given Imaging Việt Nam

BQL các KCN & Chế Xuất TP.HCM (HEPZA)

7

Dự án "Khách sạn Viễn Đông"

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Khách sạn Viễn Đông

Sở TN&MT TP.HCM

8

Dự án "Nhà máy PERSTIMA Việt Nam"

KCN VISIP Thuận An, Bình Dương

KCN VSIP 1 Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương

9

Dự án "Trạm chiết nạp LPG"

KCN Bắc Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

KCN Bắc Đồng Phú

Sở TN&MT Bình Phước

10

Dự án "Xưởng chế biến suất ăn công nghiệp"

KCX Tân Thuận

Công ty CP TM Hiệp Tân

Sở TN&MT TPHCM

 7. Xem báo giá lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

báo giá đề án bảo vệ môi trường 

Các dịch vụ khác
Lập cam kết bảo vệ môi trường

Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản cam kết bảo vệ môi trường...

>> Chi tiết
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá mức độ tác động môi trường, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường,Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải...

>> Chi tiết
Đăng kí sổ chủ nguồn thải, chất thải nguy hại
Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sx,mã đăng ký loại chất thải;Lập thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải , chất thải nguy hại...
>> Chi tiết
Đăng ký xả thải vào nguồn thải
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ..)
>> Chi tiết
Tư vấn thi công hệ thống xử lý nước thải
Ngày nay, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, nhiều khu công nghiệp được xây dựng thì môi trường càng lớn tiếng kêu cứu. Đứng trước tình hình đó, Nhà nước và doanh nghiệp...
>> Chi tiết
Công ty tư vấn môi trường
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng Minh Phương luôn hân hạnh đón chào các doanh nghiệp có nhu cầu hay quan tâm đến các công tác môi trường. Hãy để Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương
>> Chi tiết
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG